Eğitim Hizmetlerimiz

Zengin Eğitim İçeriğimiz Hakkında ayrıntılı bilgilere Hizmetlerimiz sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Acil Durumlara Hazırlık
 • Değişimin Yönetimi Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Seçimi Eğitimi
 • İş Kazalarının Yasal Boyutu, Cezai Yaptırımlar
 • İş Kazalarının ve Acil Durumların Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Durumların Raporlanması
 • İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol
 • İş İzin Sistemi
 • Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarında Güvenlik
 • Kaza Araştırma ve Kazaların Kök Neden Analizi
 • Risk değerlendirme
 • Yapı Sektöründeki Risklerin Yönetimi
 • Ürün Belgelendirme CE İşaretlemesi Danışmanlığı
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi
 • (Diğer Eğitimlerimiz ve Eğitim detayları için tıklayınız...)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 17. maddesine göre işverenin çalışanlara

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini almasını sağlaması, yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Çalışanların eğitimleri Çalışma Bakanlığı tarafından Eğitici Belgesi verilmiş, konusunda uzman ve saha deneyimi olan İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından verilir ve sertifikalandırılır.

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer alan konularda eğitimler verilmektedir.

Eğitim Konuları

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

Acil Durumlara Hazırlık

İşletmelerin olağandışı durumlara önceden hazırlıklı olması, her çalışanın acil bir durumda ne yapacağını önceden bilmesi, planlanan hazırlıkların sürekli denenmesi olası zararı en aza indirecektir.

etki İş Güvenliği, İşletmenin Acil Duruma hazırlığını analiz eder, acil durum planlarının hazırlanmasına rehberlik eder, senaryalar oluşturup tatbikatlarla Acil Durumlara hazırlığı sağlar.

Yasalar işverenlerden acil durumlar için Acil Durum Planlarının hazırlanmasını istemektedir.

Hizmet İçeriği

Acil Durum Risklerinin Analizi

Acil Planlarının Hazırlanması

Acil Durum Eğitimi

Acil Durum Tatbikatının Yapılması

Yangın Ekiplerinin Eğitimi

 

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kaldırma Ekipmanları, Kalorifer Kazanları ve Basınçlı Tankların belli periyotlarda ehil kişilerce kontrolünü zorunlu kılmaktadır.

İşveren, teftiş ve denetimlerde veya herhangi bir kaza durumunda kontrol raporlarını yetkililere beyan etmek durumundadır.

 etki İş Güvenliği,ekipman kontrollerini 30 yıldan fazla mesleki deneyimi olan, periyodik kontrol konusunda uzman ve bu konuda bilirkişilik yapan makine mühedisleri tarafından yapar.

Hizmet İçeriği

Kontrole Tabi Ekipmanlarda Güvenlik Eğitimi

Kaldırma-Taşıma Ekipmanlarının Kontrolü

Basınçlı Tankların Kontrolü

Kalorifer Kazanlarının Kontrolü

Yükseltilebilir İş Platformlarının Kontrolü

Araç Liftlerinin Kontrolü

Asma İskelelerin Kontrolü

Bina Bakım Ünitelerinin Kontrolü

 

İş İzin Sistemi

Çalışanlara ve tesislere zarar veren kazaların bir çoğunun, kapalı bir alanda çalışma, sıcak iş yapma, yüksekte çalışma, makina ve ekipmanların bakım ve onarımı ya da kazı işleri esnasında yaşandığı bilinmektedir.

Tehlikeli enerjiye sahip işlerin belli bir sistem içersinde yönetilmesi durumunda kazaların önlenmesi mümkündür.

etki İş Güvenliği,  işletmede izne tabi olacak işleri n süreçlerini analiz eder, tehlikeleri tanımlar, dokümantasyonu oluşturur, yaparak öğrenmeyi sağlar ve uygulamalara rehberlik eder.

 

 Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarında Güvenlik

 Sanayi kuruluşlarında üretim sürecinde yüklerin taşınması, iletilmesi, kaldırılması ve indirilmesi sırasında çalışanlar çeşitli iş kazalara maruz kalmaktadırlar.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, kaldırma, taşıma ekipmanlarının ve kaldırma donatılarının güvenli olmasını ve güvenli kullanılmasını hüküm altına almıştır.

etki İş Güvenliği, bu eğitimleri, kaldırma ve taşıma işlerindeki risk faktörlerini yönetmede deneyimli, İş Güvenliği Uzmanı ve aynı zamanda makine mühendisi olan eğitmenler tarafından yapar ve katılımcıları sertifikalandırır.

Hizmet İçeriği

Tavan, portal, monoray, mobil vinçlerin güvenlik

Kule vinçlerinde güvenlik Eğitimi

Forkliftler de güvenlik eğitimi

Kaldırma donatıları ve güvenlik

Yük bağlama eğitimi

 

Kaza Araştırma ve Kazaların Kök Neden Analizi

İş Kazalar, meslek hastalıkları ve kıl payı atlatılan kazalar araştırılıp kök nedenlerine inilmediğinde tekrarlılık gösterebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının yaşanan kazarı incelemeyip işverene raporlamaları yasal bir zorunluluktur. Kazaların incelenmesinden sonraki süreçte düzeltici faaliyet başlatılarak benzer kazaların önlenmesi olmalıdır.

etki İş Güvenliği, işletmede yaşanan kazaları analiz eder. Kaza inceleme ekiplerini ve İSG Kurul üyelerini bu konuda eğitir, yetişmelerine rehberlik ederek beceri kazanmaları sağlanır.

 

Risk değerlendirme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve Risk Değerlendirme yönetmeliğine göre işyerlerinde Risk Değerlendirme yapılması yasal zorunluluk haline gelmiştir.

etki İş Güvenliği, risk değerlendirme sürecinde güvenlik standartları gereklerini karşılayan ileri düzey mühendislik çözümlerini ortaya koyar, güvenli tasarımlar oluşturur.

Hizmet İçeriği

Risk Değerlendirme ve Raporlama

Risk Yönetim Sisteminin Kurulmasına Danışmanlık

Risk Değerlendirme Takımı Eğitimi,

Saha Çalışmalarına Rehberlik Bakım Risklerinin Yönetilmesi için Bakım Ekibi Eğitimi

Risk Kontrolünde Mühendislik Çözüm Danışmanlığı

 

Yapı Sektöründeki Risklerin Yönetimi

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre işverenler yasal zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler.

İnşaat sektörü iş kazalarının etkisinin en yüksek olduğu sektör olması İş Sağlığı ve Güvenliğini daha da önemli hale getirmektedir.

etki İş Güvenliği, yapı işlerinin imalatı öncesinde deneyimli ve sertifikalı uzmanlar nezdinde riskleri değerlendirir, İş Sağlığı ve Güvenliği planlarını oluşturur, çalışan eğitimi, saha denetimlerini ve performans izleme aşamalarını içeren sürecin yönetilmesini sağlar.

Hizmet İçeriği

Sağlık ve Güvenlik Planının Hazırlanması

Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

İşyeri Talimatlarının Hazırlanması

İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşyeri Uyarı ve İkaz İşaretlerinin Tasarımı

Vinçlerin Kontrolü

İskelelerin Kontrolü

İnşaatın ve Çalışanların Kontrol ve Denetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantılarının Organizasyonu

 

Ürün Belgelendirme CE İşaretlemesi Danışmanlığı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanuna göre 21 ürün grubunda CE işaretlemesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Piyasa Gözetim ve Denetiminden Sorumlu Kurumlar, uygunluk değerlendirme sürecinden geçirilmemiş ürünlerin piyasaya arzını durdurmakta, Ülkemizde ve Avrupa Birliği Ülkelerinde serbest dolaşımı yasaklamaktadırlar.

etki İş Güvenliği, Avrupa Birliği Teknik Komitesi üyelerinden CE Marking konusunda eğitim almış uzman kişilerle çalışır, CE İşaretlemesi sürecini yürütür.

Hizmet İçeriği

AB Teknik Mevzuatı CE İşaretlemesi Eğitimi

Teknik Dosya Hazırlama

CE İşareti Danışmanlığı